Metsa korraldamine koosneb metsa inventeerimisest ja metsamajandamiskava koostamisest. Metsa-omaniku soovil ei ole metsamajandamiskava koostamine kohustuslik.

Metsa inveteerimisel saadakse info metsa seisundi ja varude kohta. Vastavalt metsast kogutud infole planeeritakse metsamajanduslikud tegevused 10 aastaseks perioodiks.

Metsaomaniku nõustamiseks koostatakse metsamajandamiskava, milles on metsa illustreerivad temaatilised kaardid, metsa takseerkirjeldused, metsa iseloomustavad koondtabelid ning kavandatud (soovituslikud) metsamajandustööde nimekirjad ja mahud.

Metsa korraldamist reguleerib metsaseadus ja metsa korraldamise juhend. Viimasega kirjeldatakse tingimused ja nõuded mille järgi metsa inventeeritakse ning metsamajandamiskava koostatakse. Metsamajanduslike tööde kavandamisel on õigusakte oluliselt rohkem, näiteks lisandub eelnevalt nimetatutele metsa majandamise eeskiri. Kaitsealadel paiknevate metsakinnistute puhul tuleb metsakorraldajal tööde planeerimisel kinni pidada ka looduskaitseseadusest ja kaitseala kaitse-eeskirjast.

Vaata metsamajandamiskava näidist: